Ośrodek i jego zadania

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.

Program jest realizowany z jednostkami samorządu  terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie olkuskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Olkuskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

 

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, ul Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz, telefon: 32 6470830