Kontakt

32-300 Olkusz
ul. Legionów Polskich 3
Tel: 32 647 08 30
e-mail: sekretariat@pppolkusz.pl

Godziny pracy Sekretariatu w Olkuszu

Poniedziałek
7:30 - 17:00
Wtorek
7:30 - 17:00
Środa
7:30 - 16:00
Czwartek
7:30 - 16:00
Piątek
7:00 - 15:00

 

 

Kontakt filia Wolbrom

32-340 Wolbrom
ul. Łukasińskiego 6
Tel: 32 644 13 55
email: filiawolbrom@pppolkusz.pl

Godziny pracy Sekretariatu Filia Wiolbrom

Poniedziałek
8:30 - 16:00
Wtorek
8:30 - 16:00
Środa
---- - -----
Czwartek
8:30 - 16:00
Piątek
8:30 - 16:00

 

Prosimy nie przyprowadzać chorych dzieci do poradni. Z uwagi na zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy prosimy o przybycie na badanie tylko z umówionym dzieckiem. Obecność rodzeństwa w gabinecie w czasie wizyty zaburza proces diagnostyczny.

Dyrektor poradni w sprawach odwoławczych przyjmuje w każdą środę w godz. 11.00 - 12.00

O nas

Serdecznie witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.
Na naszej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat działalności poradni.

"... Człowiek rozwija się przez całe życie, ale jednak to, co nabywa w dzieciństwie pozostaje zasadniczą wytyczną na dalszy ciąg jego niezmiennej i burzliwej historii"
A. Kępiński

Zapraszamy do odwiedzania rubryki "Aktualności"

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu, z Filią w Wolbromiu, jest specjalistyczną placówką oświatową, pod opieką której znajdują się dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele, wychowawcy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu olkuskiego.

Poradnia nasza prowadzona jest przez Starostwo powiatowe w Olkuszu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Poradnia jest placówką czynną cały rok, również w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pomoc w naszej poradni jest udzielana bezpłatnie. Do skorzystania z niej nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły. Wystarczy zgłoszenie dokonane telefoniczne lub osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka albo pełnoletniego ucznia.

 

CEL DZIAŁANIA NASZEJ PLACÓWKI TO:
- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży,
- wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o pracy naszej placówki:

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY NASZEJ PORADNI?

- dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych (np. żłobków, przedszkoli, szkół) znajdujących się na terenie powiatu olkuskiego
- w przypadku małych dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie powiatu olkuskiego
- dzieci i młodzież niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną pisemnie w postaci wniosku wypełnionego podczas wizyty w poradni

Na pierwszą wizytę zobowiązany zawsze stawić się rodzic lub opiekun prawny. W przypadku młodzieży pełnoletniej wniosek o przeprowadzenie badania lub objęcie terapią wypełnia sam uczeń
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY ?

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą pesel dziecka. Wskazane jest również przyniesienie książeczki zdrowia, gdyż informacje w niej zawarte pomogą pracownikowi w zebraniu wywiadu o wczesnym rozwoju dziecka.

W przypadku, gdy wizytę w poradni rodzicom lub opiekunom sugerowało przedszkole lub szkoła wskazane jest przyniesienie opinii od nauczyciela, wychowawcy.

W sytuacji, gdy dziecko przychodzi na wizytę z opiekunem prawnym prosimy o przedłożenie dokumentu prawnego zaświadczającego o przyznaniu opieki prawnej nad małoletnim.

RÓŻNORODNE FORMY DZIAŁANIA PORADNI

Nasza Poradnia oferuje szereg działań specjalistycznych, które odpowiadają na zgłaszane potrzeby m.in. są to:

- badania  diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, diagnoza ADOS-2, diagnoza integracji sensorycznej
- wydawanie orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy
- indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla  dzieci i  młodzieży, m.in.:
     - terapia psychologiczna
     - psychoterapia
     - terapia pedagogiczna
     - terapia logopedyczna
     - terapia biofeedback
     - trening umiejętności społecznych
     - trening kontroli złości
     - bajkoterapia
     - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- terapia rodzin
- grupy wsparcia
- warsztaty i treningi
- porady i konsultacje
- udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce
- udział w zebraniach rad pedagogicznych
- mediacje
- interwencje kryzysowe
- wykłady i prelekcje
- działalność informacyjno-szkoleniowa
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologów i pedagogów szkolnych

Nasza poradnia od wielu lat współpracuje ze wszystkimi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi na terenie powiatu olkuskiego. Współpraca ta dotyczy: udzielania i organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  udzielania nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

W naszej placówce oraz na terenie przedszkoli i szkół prowadzimy działania z zakresu profilaktyki uzależnień  i innych  problemów dzieci i młodzieży. Prowadzimy także  edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ:

Wydawanie orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy odbywa się na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U poz.199).

PORADNIA WYDAJE OPINIE  W SPRAWACH:
- wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem , z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną)
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
- spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
- specyficznych trudnościach w uczeniu się
- gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub w placówce
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera,  afazją,  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego
- dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
- pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
- przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego  do pracy
- zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu
- braku  przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
- zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
- innych opinii o przebadanych

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA:

- o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub grupowych)
- o potrzebie nauczania indywidualnego
- o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

Aktualności

Zmiana godzin pacy sekretariatu
25 cze

Zmiana godzin pacy sekretariatu

Od 08.07.2024 do 08.08.2024 sekretariat Poradni w Olkuszu będzie czynny w godzinach:- poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30- piątek 7.00 - 15.00
Czytaj więcej
Dzień otwarty 26.06.2024
13 cze

Dzień otwarty 26.06.2024

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 26.06.2024r. w godz.: – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu – 08.00 – 12.00– Filia Poradni w Wolbrom...
Czytaj więcej
Rekrutacja na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
29 maj

Rekrutacja na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, w terminie od 12.06.2024r. do 19.07.2024r. prowadzimy rekrutację na zajęcia specjalistyczne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2024/2025. Zgłoszenia przyj...
Czytaj więcej
Sekretariat filia Wolbrom
7 maj

Sekretariat filia Wolbrom

Informujemy, że do dnia 10.05.2024 r. sekretariat Poradni w filii Wolbrom będzie nieczynny.
Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Mapa dojazdu

Skip to content