Co to jest WWR?

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)?

WWR to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej

Cel wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Podstawa prawna WWR

– Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

-Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe

– Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

– Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Opinia o potrzebie WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Opinie mogą wydawać również poradnie niepubliczne pod warunkiem, że zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Dla dzieci zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkola na terenie działania poradni opinie o potrzebie WWR wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu- dotyczy to opinii wydawanych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawność ruchową (w tym afazję motoryczną) oraz niepełnosprawności sprzężone a także dla dzieci z autyzmem, niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących.

Rodzic/ opiekun prawny składa wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie posiadanej dokumentacji:

– zaświadczenia lekarskiego o rodzaju niepełnosprawności dziecka

– opinii psychologicznej

– orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada)

– opinii wychowawcy z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola)

– innej posiadanej dokumentacji (np. opinii logopedycznej, rehabilitacyjnej itp.)

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oprócz podstawowych danych i podstawy prawnej, zawiera m. in.:

– stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju,

– wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,

– uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia.