Procedura organizowania zajęć WWR w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W OLKUSZU

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.
 • Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu

 

 

 • 1

CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizowane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu, ma na celu:
 1. a) wielospecjalistyczną i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 2. b) stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno- emocjonalnego dziecka
 3. c) wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych
 4. d) wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w relacji rodzic/ opiekun prawny- dziecko.

 

 

 • 2

ADRESACI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju konieczne jest złożenie wniosku o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu.

 

 

 • 3

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem”, powoływany jest przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu.
 2. W skład zespołu wchodzą specjaliści przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog- tyflopedagog, pedagog- surdopedagog oraz neurologopeda- surdopedagog, ewentualnie inni specjaliści w zależności od potrzeb.
 3. Pracą zespołu kieruje koordynator zespołu powołany przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu.

 

 

 • 4

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 1. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:
 1. a) ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy, kierunków orz harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 2. b) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu terapii dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu
 3. c) dokonywanie systematycznej oceny efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz modyfikowanie ich w razie potrzeby
 4. d) wprowadzanie zmian w indywidualnym programie terapii, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
 5. e) współpraca z podmiotem leczniczym oraz w razie potrzeby pomoc rodzinie w zapewnieniu dziecku niezbędnych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:
 1. a) modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem
 2. b) udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
 3. c) udzielanie porad/ konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu.
 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Zespół pracuje w oparciu o „Regulamin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu”.

 

 

 • 5

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W OLKUSZU

 

 1. Organizację i realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju nadzoruje Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu.
 2. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. W przypadku braku miejsc, dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową.
 3. Po otrzymaniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami wwr, dyrektor wraz z członkami zespołu wwr zapoznają się z dostarczoną przez wnioskodawcę dokumentacją. Następnie dyrektor powołuje skład zespołu wwr dla danego dziecka.
 4. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kompleksowej diagnozy dziecka, rozmowy z rodzicami oraz bezpośredniej obserwacji dziecka podczas pierwszych spotkań zespół wwr opracowuje indywidualny program pracy terapeutycznej dla danego dziecka oraz ustala harmonogram spotkań.
 5. W przypadku, kiedy placówka nie zatrudnia specjalistów odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka, bądź nie dysponuje odpowiednim sprzętem, dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju.
 6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze     od       4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością godzin, przyznanych dziecku przez zespół wwr, według ustalonego harmonogramu zajęć.
 8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, bądź w 2-3- osobowych grupach dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
 9. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu.
 10. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.
 11. Zespół wwr prowadzi szczegółową dokumentację dla każdego dziecka, obejmującą:

– opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– wniosek rodzica/ opiekuna prawnego o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

– zarządzenie Dyrektora Poradni o powołaniu zespołu do pracy z danym dzieckiem

– indywidualny program wczesnego wspomagania, uwzględniający wsparcie rodziny dziecka

– harmonogram- terminy zajęć ustalane są na bieżąco z rodzicami

– oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystaniu z zajęć wwr jedynie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu

– kontrakt zawarty pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym a specjalistami pracującymi z dzieckiem

– przebieg spotkań, potwierdzający pracę specjalistów wwr z dzieckiem

– ocenę skuteczności udzielanej dziecku pomocy- karta oceny postępów.

 1. Konsultacje zespołu wwr odbywają się według ustalonego harmonogramu.

 

 

 

 • 6

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZESPOŁU

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 1. Koordynator zespołu WWRD:
 1. a) koordynuje pracę zespołu wwr
 2. b) odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapii oraz za prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań zespołu wwr
 3. c) organizuje cykliczne spotkania zespołu poświęcone analizie efektywności pracy z dziećmi, planowaniu dalszych działań oraz dokonywaniu ewentualnych modyfikacji programów terapii
 1. Psycholog:
 1. a) przeprowadza diagnozę psychologiczną dziecka w oparciu o wywiad, obserwacje dziecka oraz dostępne metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka
 2. b) wraz z innymi członkami zespołu opracowuje indywidualny program terapii dla dziecka
 3. c) prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychoruchowego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własną diagnozę
 4. d) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, a w razie potrzeby- w uzgodnieniu z zespołem- modyfikuje indywidualny program terapii stosownie do potrzeb                 i postępów dziecka
 5. e) udziela rodzicom/ opiekunom prawnym porad i wsparcia w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w relacji z dzieckiem oraz wskazówek do pracy z dzieckiem
 6. f) na wniosek rodziców, w uzgodnieniu z zespołem, przygotowuje opinię psychologiczną.
 1. Pedagog (o adekwatnej specjalizacji):
 1. a) przeprowadza diagnozę pedagogiczną dziecka w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz dostępne metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka
 2. b) wraz z innymi członkami zespołu opracowuje indywidualny program terapii dla dziecka
 3. c) prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własną diagnozę
 4. d) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, a w razie potrzeby- w uzgodnieniu z zespołem- modyfikuje indywidualny program terapii stosownie do potrzeb                 i postępów dziecka
 5. e) udziela rodzicom/ opiekunom prawnym porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 6. f) na wniosek rodziców, w uzgodnieniu z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.
 1. Logopeda:
 1. a) przeprowadza diagnozę logopedyczną dziecka
 2. b) wraz z innymi członkami zespołu opracowuje indywidualny program terapii dla dziecka
 3. c) prowadzi terapie logopedyczną dziecka, stosownie do rodzaju jego niepełnosprawności, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własną diagnozę
 4. d) wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, a w razie potrzeby- w uzgodnieniu z zespołem- modyfikuje indywidualny program terapii stosownie do potrzeb                 i postępów dziecka
 5. e) udziela rodzicom/ opiekunom prawnym porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 6. f) na wniosek rodziców, w uzgodnieniu z zespołem, przygotowuje opinię logopedyczną.

 

 

 • 7

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
 1. a) udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla rodziców/ opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
 2. b) informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko
 3. c) uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem
 4. d) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu pracy z dzieckiem
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:

– systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia wwr, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań

– w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie)

– nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych

 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości ich odrobienia.
 2. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka na trzech kolejnych zajęciach, może zostać ono wykreślone z listy uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a na jego miejsce może zostać umówione dziecko z listy rezerwowej.