Wspomaganie szkół i przedszkoli

WSPOMAGANIE, ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁPRACY

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ

W Olkuszu z Filią w Wolbromiu

Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI .

 

 I. Zasięg działania PPP

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad dziećmi 0-7 lat, szkołami i placówkami oświatowymi z gmin: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom.

.

 II. Zakres współpracy poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami:

Pracownicy poradni udzielają pomocy nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom w realizowaniu przez nich zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
 • planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • opracowywania i realizacji IPET
 • określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednich ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego
 • rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży
 • udzielania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego

Pracownicy poradni wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy w/w placówek w zakresie :

 • wynikającym z kierunku realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zgodnie z art.60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 • realizacji podstaw programowych
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c, 21d ustawy o systemie oświaty
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę

Szczegółowy zakres współpracy poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami znajduje się w Statucie PPP w Olkuszu.

Współpraca z przedszkolami, szkołami lub placówkami realizowana jest głównie poprzez:

 • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną zgłaszanych problemów dzieci i młodzieży.
 • Terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży
 • Terapię rodzin i terapię psychologiczną.
 • Przesiewowe badania słuchu, mowy.
 • Działania na rzecz dziecka zdolnego.
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów.
 • Zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe.
 • Konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.
 • Warsztaty i spotkania tematyczne dla nauczycieli i rodziców.
 • Terapia WWR
 • Interwencje i mediacje w sytuacjach kryzysowych.

.
III.  Organizacja współpracy pracowników poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami z obszaru działania poradni:

 1. Dyrektor poradni przydziela pracownikom w każdym roku szkolnym  odpowiedzialność za współpracę w poszczególnych obszarach z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania poradni.
 2. Wykaz pracowników i podległych im szkól/przedszkoli i placówek znajduje się w sekretariacie i dokumentacji poradni oraz na stronie internetowej.
 3. Każda szkoła, przedszkole lub placówka jest poinformowana, który pracownik poradni odpowiada za współpracę w danym obszarze.
 4. Informacje na ten temat przekazywane są podczas wizyt w szkołach/przedszkolach, placówkach, rozmów telefonicznych z dyrektorami i nauczycielami, spotkań z pedagogami szkolnymi, przy przekazywaniu oferty programowej oraz na stronie internetowej.
 5. Oferta poradni zamieszczana jest na stronie internetowej.
 6. Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach, przedszkolach i placówkach ustalane są z dyrektorem przedszkola/ szkoły, placówki, pedagogiem szkolnym lub nauczycielami (w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy).
 7. Co roku odbywają się w poradni cykliczne spotkania pracowników z pedagogami szkolnym i koordynatorami, w celu zebrania oczekiwań ze szkół/przedszkoli, placówek i omówienia zasad oraz form współpracy w danym roku szkolnym. Spotkania służą także poszerzaniu umiejętności wychowawczych pedagogów oraz dzieleniu się z nimi nowymi metodami i formami pracy.
 8. Każdy pracownik jest zobowiązany do nawiązywania współpracy z innymi placówkami, które  pomagają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

.

 IV. Udzielanie informacji o uczniu, znajdującym się pod opieką poradni

 1. Osoba, która składa wniosek o wydanie opinii, może dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 2. Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię/orzeczenie
  z wychowawcą, nauczycielami, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do szkoły.
 3. Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni, dyrektor szkoły/przedszkola lub placówki, pedagog szkolny,  wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy.
 4. Pracownicy poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom (różne formy terapii, stymulacja rozwoju, rewalidacja) mogą omówić funkcjonowanie dziecka z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrektorem, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.

.

V. Zasady korzystania z oferty poradni:

 1. Przedszkola, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony poradni w ciągu trwania roku szkolnego.
 2. Zapotrzebowanie może zgłaszać dyrektor szkoły/ przedszkola, placówki, pedagog szkolny lub nauczyciele. Wymagane jest zgłoszenie pisemne.
 3. Zgłoszenie ze szkoły/przedszkola lub innej placówki na wybraną formę działań może przyjąć każdy z pracowników poradni i przekazuje koordynatorowi szkoły/przedszkola lub placówki.
 • Nauczyciele szkół/przedszkoli, placówki zapoznają się z ofertą poradni na dany rok szkolny, która będzie zamieszczona na stronie internetowej naszej poradni.
 • Dyrektorzy lub nauczyciele szkół/przedszkoli , placówki na piśmie zgłaszają zapotrzebowanie na realizację konkretnego tematu zajęć na terenie ich szkoły/przedszkola placówki. Należy wypełnić druk zgłoszenia umieszczony na stronie internetowej poradni.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik poradni będący opiekunem danej szkoły/przedszkola, placówki, telefonicznie lub w kontakcie bezpośrednim uzgadnia terminy realizacji zajęć w szkole /przedszkolu, placówce.
 • Zgłoszenia przyjmujemy od 1.09 do 30.10 danego roku szkolnego.
 • W przypadku zgłoszenia po w/w terminie prosimy o telefoniczny lub bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi dane zajęci i koordynatorami szkół.
 • Pierwszeństwo w realizacji kolejności zgłoszeń mają placówki:
  • Nie korzystające lub rzadko korzystające z usług poradni we wcześniejszych latach
  • Nie zatrudniające specjalistów ( pedagog/psycholog )

Realizacja zgłoszeń nie będzie możliwa w przypadku:

 • Otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości poradni
 • Dużej liczby zgłoszeń z jednej szkoły/przedszkola, placówki
 • Zgłoszeń otrzymanych po terminie
 • Braku specjalistów w poradni, którzy mogliby zrealizować określony temat zajęć
 • Uwagi, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do osób prowadzących konkretne zajęcia i koordynatorów danej szkoły/przedszkola, placówki.
 • Każdy pracownik poradni pracuje w terenie 1 raz w tygodniu w wybranym w danym roku szkolnym dniu. Harmonogram pracy poradni będzie dostępny na stronie internetowej.
 • Informujemy, że każdy pracownik poradni raz w tygodniu ma przydzieloną godzinę konsultacji do dyspozycji oraz bezpośredniego kontaktu z nauczycielami/pedagogami/psychologami ( harmonogram dyżurów dla poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej lub tablicy informacyjnej poradni ).
 1. Osoba opiekująca się daną  szkołą/przedszkolem, placówką i odpowiedzialna za wykonanie zadania, realizuje sama określone działanie lub ustala jego realizację z innymi pracownikami poradni.
 2. Informacje z realizacji określonych działań na terenie szkoły/przedszkola,  placówek zawarte są w dziennikach pracy lub w odrębnie opracowanej dokumentacji ( ksero kart pracy w terenie pozostawiamy w odwiedzanej placówce).
 3. Dokładne sprawozdania ze współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi znajdują się w sprawozdaniach ilościowych i opisowych dotyczących funkcjonowania poradni, a także w indywidualnych sprawozdaniach pracowników. Sporządzane są one dwa razy w roku szkolnym (pierwszy okres i koniec roku).
 4. Zasady odbywania konsultacji na terenie szkół/ przedszkoli, placówek są omawiane na początku każdego roku szkolnego, a ich prace koordynują dyrektorzy
  i pedagodzy szkolni.
 5. Wybór  miejsc konsultacyjnych i ich częstotliwość pracy zależy od zapotrzebowania w środowisku oraz możliwości poradni.