Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Poradni

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

wersja skrócona

§ 1

 1. Nauczyciele i pracownicy w stosunku do małoletnich:
   1) udzielają odpowiedzi adekwatnych do wieku małoletniego i danej sytuacji
   2) zachowują cierpliwość i szacunek
   3) nie zawstydzają, nie upokarzają, nie lekceważą i nie obrażają dziecka
   4) nie podnoszą głosu na małoletniego
   5) szanują prawo dziecka do prywatności oraz chronią jego wizerunek
   6) rozmawiają z dzieckiem na osobności w obecności pedagoga lub psychologa
   7) nie ujawniają danych wrażliwych dotyczących małoletniego
   8) nie używają wulgarnych słów, gestów oraz żartów, nie czynią uwag, które mogą być odebrane jako nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej
   9) nie zastraszają, nie stosują gróźb
  10) nie utrwalają wizerunku dziecka dla celów prywatnych poprzez filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie, chyba, że rodzice dziecka wyrazili na to zgodę
  11) nie proponują dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również nie używają ich w obecności małoletnich
  12) nie nawiązują kontaktów z małoletnimi uczęszczającymi do placówki poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych
  13) nie dotykają dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

§ 2
Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

Pracownicy placówki zwracają szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o krzywdzeniu, w szczególności zwracają uwagę na następujące zachowania:

1)    dziecko ma widoczne obrażenia ciała
2) podawane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne; dziecko często je zmienia.
3)    dziecko nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody
4)    dziecko boi się rodzica lub opiekuna
5)    dziecko boi się powrotu do domu
6)    dziecko jest bierne, wycofane, uległe, przestraszone
7)    dziecko cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.
8)    dziecko moczy się bez powodu lub w konkretnych sytuacjach, czy też na widok określonych osób

§ 3
Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

 1. W przypadku uzyskiwania informacji o krzywdzeniu małoletniego lub podejrzenia krzywdzenia małoletniego, pracownik ma obowiązek:

1)    wezwać pogotowie, jeżeli wystąpiło poważne uszkodzenie ciała, lub skonsultować się z pielęgniarką, jeżeli uszkodzenie nie wymaga natychmiastowej interwencji pogotowia
2)    poinformować o zdarzeniu, lub swoich podejrzeniach do krzywdzenia małoletniego dyrektora Poradni
3)    sporządzić notatkę służbową opisującą zdarzenie, w szczególności przyczynę wystąpienia podejrzenia o krzywdzeniu małoletniego

 1. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wobec małoletniego przestępstwa:

1)    dyrektor Poradni składa zawiadomienie do odpowiednich służb

§ 4
Plan wsparcia małoletniego

 1. W razie ujawnienia krzywdzenia małoletniego dyrektor Poradni wraz z wybranym przez siebie zespołem opracowuje plan wsparcia małoletniego.
 2. Wsparcie obejmuje przede wszystkim współpracę z instytucjami pomocowymi, Policją i Prokuraturą, jak również objęcie małoletniego pomocą psychologiczną w jednostce.

§ 5

 1. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się ze standardami i wynikającymi z nich zasadami ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Standardy ochrony małoletnich są dostępne na stronie internetowej Poradni oraz w gablocie na korytarzu.
 3. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych Standardy Ochrony Małoletnich są udostępniane w formie papierowej w sekretariacie Poradni.

§ 6

 1. Placówka korzysta jedynie z najnowszego oprogramowania.
 2. Oprogramowanie wykorzystywane w placówce jest na bieżąco aktualizowane.
 3. Komputery wykorzystywane w placówce są badane pod kątem obecności treści niebezpiecznych.
 4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia oraz usuwa treści niebezpieczne.