Ulotka

Szanowni Rodzice!

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.

Program jest realizowany z jednostkami samorządu  terytorialnego.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr 376/38/2022 z dnia 3.08 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego pt. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

Funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Z zajęć mogą korzystać dzieci i ich rodziny posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie WWR z powodu wykrytej niepełnosprawności od pierwszych dni życia dziecka aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

Terapia dostosowana jest do potrzeb konkretnego dziecka.

Korzyści z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:

– stymulowanie funkcji poznawczych,

-usprawnianie słabiej rozwijających się funkcji psych- motorycznych,

– usprawnianie mowy i komunikacji dziecka,

– stymulowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka,

-korygowanie zaburzeń/ nieprawidłowości w sferze ruchowej dziecka,

– możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o postępującym przebiegu , a czasem nawet  całkowite  ustąpienie  niektórych zmian, gdy nie są jeszcze utrwalone

Korzyści z wczesnego wspomagania rozwoju dla rodziców:

– wsparcie psychologiczne w procesie akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

– opracowanie programu wsparcia rozwoju dziecka,

– instruktaż niezbędny do prowadzenia ćwiczeń w domu.