Międzyszkolna strefa doradztwa zawodowego


MSDZ powstała, aby ułatwić współpracę między szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami z terenu powiatu olkuskiego, w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Obszar działania:

– grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych

– spotkania ze specjalistami z instytucji i placówek mających w swojej ofercie zagadnienia istotne dla szkolnego doradcy zawodowego

– działania dla uczniów:

a) spotkania indywidualne na terenie Poradni

b) zajęcia grupowe na terenie szkół

– działania w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy)

Instytucje współpracujące:


Barometr zawodów 2021

Zbliża się termin wyboru dalszej drogi kształcenia dla ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu wyborów pamiętajmy o braniu pod uwagę zdolności i preferencji ale nie zapominajmy też o specyfice lokalnego ryku pracy. Przypominamy o dokonywanych co roku przez Urzędy Pracy analizach lokalnego rynku pracy, które mogą nam pomóc w odnalezieniu zawodu gwarantującego zatrudnienie. W załączniku prognoza na rok 2021.

Prognozowane-zapotrzebowanie-na-zawody-Powiat-olkuski-prognoza-na-rok-2021


Informacja dla osób ubiegających się o opinię Poradni w sprawie odbywania praktyk zawodowych

Z uwagi na czas oczekiwania na badanie w Poradni prosimy o umawianie wizyt we wcześniejszym terminie niż wrzesień danego roku szkolnego. W przeciwnym razie termin wydania opinii o możliwości odbywania praktyk zawodowych może ulec opóźnieniu przez co uczeń nie będzie mógł ich rozpocząć zgodnie z planem.


Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji” dotyczący modelu nauczyciela zawartego w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Konferencje zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych.
http://Zintegrowany-System-Kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji.pdf
http://Regionalne-Centrum-Umiejetnosci.pdf
http://Zintegrowana_Strategia_Umiejetnosci_Walczak_Staszewicz.pdf


Badanie preferencji zawodowych w dobie pandemii – samodzielne testy preferencji zawodowych dla uczniów

Ze względu na obowiązujące obostrzenia w roku szkolnym 2020/2021 nie realizujemy spotkań grupowych na terenie szkół. Badania takie odbywają się indywidualnie na terenie poradni, podobnie jak porady edukacyjno-zawodowe. Zdajemy sobie sprawę że nie jest możliwe przebadanie wszystkich osób w sposób indywidualny, dlatego chcielibyśmy polecić narzędzia do samodzielnego użycia przez uczniów. W zasobach Internetu dostępne jest wiele opcji, również w wersjach bezpłatnych. Zachęcamy do doboru narzędzia, odpowiedniego dla uczniów z którymi Państwo pracują. Naszym typem do zainteresowania młodzieży tym tematem jest e-Zamek, ze względu na atrakcyjną formę i łatwość obsługi, co jest istotne gdy nie ma osoby mogącej udzielić pomocy i dodatkowych wyjaśnień.

Uzyskane informacje mają charakter orientacyjny i są jedynie punktem wyjścia do dalszych poszukiwań np. przy pomocy charakterystyki zawodów.

Link do strony z testem:
Badanie preferencji zawodowych w dobie pandemii – samodzielne testy preferencji zawodowych dla uczniów


Narzędzia do pracy zdalnej dla doradcy zawodowego

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Pani dr Moniki Mazur-Mitrowskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na udostępnienie Państwu materiałów szkoleniowych. Prezentacja została przygotowana dla Portalu Oświatowego. Mamy nadzieję że przedstawione propozycje pomogą Państwu w przygotowaniu zajęć w sposób atrakcyjny i praktyczny. Wszystkie przedstawione propozycje mają wersje bezpłatne, pozwalające na stworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych, jednocześnie nie wymagając od użytkownika zaawansowanej wiedzy informatycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.


http://narzedzia_do_pracy_zdalnej_doradcy_zawodowego.odp


Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

W związku z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 pkt 5 tj. „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych” zapraszamy do zapoznania się z dokumentem źródłowym.

Na stronie Serwisu Rzeczypospolitej polskiej https://www.gov.pl/ możemy przeczytać: Rada Ministrów przyjęła „Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (część szczegółowa)” uchwałą nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r. Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, z uwzględnieniem: wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. Obszary oddziaływania w ramach ZSU 2030 (część szczegółowa):

1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające.
3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.
4. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną.
5. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy.
6. Doradztwo zawodowe.
7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Każdy z obszarów oddziaływania zawiera tematy i kierunki działań, a także katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030) stanowi ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Zapisy ZSU 2030 stanowią zarówno podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności, jak i wspólny układ odniesienia umożliwiający najkorzystniejsze planowanie projektów i programów przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne i prywatne. Tym samym zapisy ZSU 2030 (część szczegółowa) należy traktować jako merytoryczny drogowskaz dla​ optymalnej alokacji funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności na poziomie krajowym i regionalnym.

Wypracowaniu i wdrożeniu modeli skutecznej koordynacji działań w ramach ZSU 2030 oraz monitorowania i ewaluacji tej polityki publicznej służy projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie” (realizowany w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W przyjętym do realizacji projekcie przewiduje się, że modele te powstaną w roku 2021, a zostaną wdrożone w roku 2022. Do prac w ramach projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy ZSU 2030.

Uchwała

UCHW_NR_195_RM_2020_STRATEGIA_UMIEJETNOSCI_2030.pdf

ZSU część szczegółowa

Zintegrowana_Strategia_Umiejetnosci_2030_czesc_szczegolowa.pdf


Nauczanie indywidualne w szkołach branżowych I i II stopnia (zagadnienie omawiane na spotkaniu 30.11.2021r. na terenie PPP w Olkuszu).


W związku z powrotem do stacjonarnego trybu nauczania i pojawiającą się potrzebą ubiegania się o nauczanie w trybie indywidualnym przypominamy:


konieczne jest określenie formy realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na terenie szkoły przez osoby do tego uprawnione. W razie odbywania ww. zajęć w innym terminie niż w okresie obowiązywania orzeczenia – prosimy o stosowną informację.

Barometr zawodów 2022

Zbliża się termin wyboru dalszej drogi kształcenia dla ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu wyborów pamiętajmy o braniu pod uwagę zdolności i preferencji ale nie zapominajmy też o specyfice ryku pracy. Przypominamy o dokonywanych co roku przez Urzędy Pracy analizach lokalnego rynku pracy, które mogą nam pomóc w odnalezieniu zawodu gwarantującego zatrudnienie. Przedstawiamy prognozę na rok 2022.

https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2022/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_ogolnopolski_2022.pdf

Szczegółowa prognoza dla małopolski

https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=province&province=6&county=&year=2022&form-group%5B%5D=all


optymalnej alokacji funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności na poziomie krajowym i regionalnym. Wypracowaniu i wdrożeniu modeli skutecznej koordynacji działań w ramach ZSU 2030 oraz monitorowania i ewaluacji tej polityki publicznej służy projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie” (realizowany w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W przyjętym do realizacji projekcie przewiduje się, że modele te powstaną w roku 2021, a zostaną wdrożone w roku 2022. Do prac w ramach projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy ZSU 2030.