Zespół Orzekający

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07-09-2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

W skład zespołu orzeczniczego wchodzi:

  • przewodniczący (zwykle dyrektor poradni, lub osoba wyznaczona przez niego)
  • lekarz
  • psycholog
  • pedagog
  • inny specjalista według potrzeb

Zespół  rozpatruje potrzebę kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka/ ucznia na pisemny wniosek  rodziców /prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia. 

W naszej Poradni posiedzenia zespołów odbywają się raz w miesiącu. Terminy posiedzenia ustala Dyrektor Poradni.

Wnioskodawca otrzymuje informację o terminie posiedzenia zespołu i może wziąć udział w posiedzeniu oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.