Procedura przyjęcia klientów

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OLKUSZU

z FILIĄ W WOLBROMIU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r., poz. 199)

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U z 31 sierpnia 2017r., poz 1647)

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu olkuskiego.
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 4. Obowiązują zgłoszenia telefoniczne lub osobiste, które przyjmuje sekretariat w godzinach pracy, w celu ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.
 5. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 6. Czynności diagnostyczne i pomocowe podejmowane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. Nie są wymagane skierowania .
 7. Klient jest umawiany na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki. W sytuacjach nagłych, wymagających podjęcia interwencji w przypadku kryzysu lub traumatycznych przeżyć, wyznaczany jest termin poza kolejnością.
 8. W przypadku uzyskania informacji o odwołaniu przez rodzica (ucznia) umówionego spotkania i/lub terminu badania przyjmowany jest następny z oczekujących klientów.
 9. Termin badań/konsultacji, które zostały odwołane przez pracownika poradni (np. z uwagi na zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy) są wyznaczane w pierwszym możliwym okresie.
 10. Do wniosku o diagnozę można dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną lub inną potwierdzającą zgłaszane problemy.
 11. Na pierwszą wizytę z niepełnoletnim dzieckiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu przychodzi rodzic (prawny opiekun).  W celu przeprowadzenia rzetelnej diagnozy prosimy przychodzić na badanie tylko z umówionym dzieckiem. Obecność rodzeństwa w gabinecie zaburza przebieg procesu diagnostycznego. Na kolejne wizyty z dzieckiem może przychodzić osoba upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna). Upoważnienie powinno być pisemne i powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej, serię i nr dowodu osobistego, podpis osoby upoważniającej.
 12. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 13. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone w okulary, aparat słuchowy, itp.).
 14. Uczniowie kierowani na badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) przyjmowani są wg odrębnej procedury obowiązującej w naszej poradni.
 15. Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.
 16. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, jak i administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.
 17. Po zakończonej diagnozie w poradni rodzic ( prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń może wnioskować o wydanie opinii lub informacji, którą poradnia wydaje nie później niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.
 18. Wniosek o wydanie opinii, informacji powinien zawierać uzasadnienie.

Procedura przyjęcia na terapię logopedycznąhttp://pppolkusz.pl/wp-content/uploads/2023/09/reg-zaj-log.pdf

Procedura przyjęcia na terapię psychologiczną – http://pppolkusz.pl/wp-content/uploads/2024/01/terapia-kryteria.pdf

Procedura przyjęcia na terapię pedagogicznąhttp://pppolkusz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Terapia-pedagogiczna.pdf