Druki do pobrania

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dotyczące kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dotyczące nauczania indywidualnego
 3. Wniosek rodzica lub prawnego opiekuna o wydanie orzeczenia lub opinii o WWRD
 4. Opinia o dziecku/uczniu sporządzona na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 5. Informacja o uczniu kierowanym na badanie diagnostyczne z powodu długotrwałych i znaczących niepowodzeń w nauce matematyki.
 6. Zaświadczenie lekarskie w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
 7. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
 8. Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w pisaniu i/lub czytaniu na potrzeby badania w poradni psychologiczno- pedagogicznej
 9. Wniosek WWRD na rok szkolny 2020/2021
 10. Opinia nauczyciela/wychowawcy o uczniu z trudnościami szkolnymi
 11. Wniosek „Za Życiem”
 12. Zaświadczenie lekarskie – okulista
 13. Zaświadczenie lekarskie – laryngolog
 14. Zaświadczenie lekarskie – psychiatra