Druki do pobrania

  1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dotyczące kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dotyczące nauczania indywidualnego
  3. Wniosek rodzica/opiekuna o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wwr
  4. Opinia o dziecku/uczniu sporządzona na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
  5. Informacja o uczniu kierowanym na badanie diagnostyczne z powodu długotrwałych i znaczących niepowodzeń w nauce matematyki.
  6. Zaświadczenie lekarskie w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
  7. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
  8. Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w pisaniu i/lub czytaniu na potrzeby badania w poradni psychologiczno- pedagogicznej
  9. Wniosek WWRD na rok szkolny 2019/2020
  10. Opinia nauczyciela/wychowawcy o uczniu z trudnościami szkolnymi