Oferta

Opieką obejmujemy dzieci z:

– niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją motoryczną

– niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

– niepełnosprawnościami sprzężonymi

– autyzmem, w tym zespołem Aspergera

– afazją sensoryczną

– zespołami genetycznymi

– niedosłuchem i niedowidzeniem

– rozszczepem podniebienia

– zaburzeniami neurorozwojowymi

– mózgowym porażeniem dziecięcym

PROPONUJEMY:

1.Diagnoza :

-psychologiczna

-pedagogiczna

-logopedyczna

-neurologopedyczna

.

2.Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

– terapia psychologiczna

– terapia pedagogiczna

– terapia logopedyczna

– terapia neurologopedyczna

– terapia tyflopedagogiczna

– terapia surdopedagogiczna

– elementy terapii integracji sensorycznej

– terapia ręki

– zajęcia ogólnorozwojowe w Sali Doświadczania Świata

– komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

– elementy terapii karmienia

Zajęcia organizowane są dla dzieci , które posiadają opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W ramach terapii WWR prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju współpracuje z Oddziałem Dziecięcym Nowego Szpitala w Olkuszu.

Szczegółowe informacje w pokojach nr 9, 16, 17, 19, i pod numerem telefonu 32 6470-830.