Historia Poradni

Wędrówki Poradni po Olkuszu…

Poradnia zwana początkowo Powiatową Poradnią Wychowawczo-zawodową powstała 01.09.1970r. na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21.09.1968r. Nr SW-3-017/6/68 w sprawie organizacji i działaności poradni wychowawczo-zawodowych (Dz.Urz.Min.Ośw. i szk.Wyższ.Nr B-12 z dn. 05.11.1968r. poz. 102).

Pierwsza siedziba Poradni

Pierwszą siedzibę poradni stanowiły trzy pokoje na pierwszym piętrze budynku prywatnego przy ul. 1-go Maja (obok dworca kolejowego).

Wyposażenie ówczesnej poradni było bardzo skromne. Dokuczał brak środków finansowych na metody badawcze oraz materiały biurowe i meble. W konsekwencji pracownicy sami odnawiali pomieszczenia, wykonywali niezbędne pomoce dydaktyczne. Głównym zadaniem poradni było udzielanie pomocy szkołom oraz rodzicom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogiczno-psychologicznych związanych z wychowaniem i kształceniem młodzieży na terenie powiatu olkuskiego.

Pierwszym dyrektorem została mgr Krystyna Struzik. Początkowo kadrę stanowiły tylko 4 osoby, natomiast teren oddziaływania był ogromny, gdyż obejmował gminy: Olkusz, Żarnowiec, Pilica, Skała, Sułoszowa, Wolbrom, Jerzmanowice i Przeginia. Skutkiem tego każdy pedagog i psycholog musiał zajmować się wszystkimi zgłaszanymi problemami. Większa specjalizacja pojawiła się znacznie później. Praca odbywała się głównie w terenie. To pracownik poradni musiał dotrzeć do najdalszych zakątków powiatu olkuskiego, aby na miejscu skutecznie rozwiązywać problemy dzieci i młodzieży. Wiązało się to z wieloma trudnościami komunikacyjnymi. Realizowanie zadania na owe czasy były bardzo pionierskie. Rodzice nie odczuwali potrzeby szukania pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla swoich dzieci. Wówczas „poradniacy” usiłowali dotrzeć do dziecka i jego potrzeb poprzez kontakty i współprace ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami oświatowymi. Często gościli na spotkaniach z rodzicami, organizowali szkolenia dla nauczycieli i wychowawców.

Lokal przy ul. Skwer

Po paru latach funkcjonowania poradni w lokalu przy ul. 1-go Maja nastąpiła pierwsza spośród pięciu „historycznych” przeprowadzek. Nowym lokum poradni stał się ponownie prywatny budynek przy ul. Skwer (obok wiaduktu kolejowego) na parterze. Niebawem nastąpiła wewnętrzna przeprowadzka na piętro. Budynek nie był przystosowany do potrzeb poradni. W ocenie wszystkich pracowników był to najbardziej niefunkcjonalny lokal.

Na dodatek właściciele, chcąc pozbyć się niewygodnych lokatorów zakręcili dopływ wody do pomieszczeń. Przez dłuższy czas (około roku) pracownicy donosili wodę z pobliskich domów.

Siedziba w budynku Technikum Mechanicznego

Kolejna zmiana lokalu nastąpiła w 1978 roku. Tym razem znaleźliśmy się w budynku Warsztatów Technikum Mechanicznego (obok Zespołu Szkół Nr 4).

W pracy przeszkadzał hałas maszyn. Lokal ten miał pięć pomieszczeń do badań bez poczekalni.

Zwiększyła się ilość etatów i … w środku zimy roku 1982 nastąpiła trzecia przeprowadzka do budynku przy ul. Rynek 1 w Olkuszu (obecnie po gruntownym remoncie siedziba władz miasta). Zaletą nowego lokum było więcej pomieszczeń, wygodna lokalizacja dla dojeżdżających z terenu rodziców i dzieci oraz lepsze perspektywy na zwiększenie kadry.

Punkt konsultacyjny Poradni w Wolbromiu

W 1984 roku, po odejściu na emeryturę Krystyny Struzik, nowym dyrektorem została mgr Jadwiga Zbieg, która tę funkcje pełniła do 1996 roku. W czasie jej kadencji powstał w Wolbromiu Punkt Konsultacyjny Poradni, który od 01.09.1998 roku przekształcono w samodzielną placówkę.

Ulica Gęsia

W roku 1991 poradnia zmuszona była do opuszczenia dotychczasowej siedziby, tym razem umieszczono ją na ul. Gęsiej 25 (po byłym internacie studium nauczycielskiego). Razem z poradnią przeniesiono tam również RZEAS, który wkrótce rozwiązano, a poradnia przejęła cały budynek. Był to zdecydowanie najlepszy nasz lokal. Liczne pokoje badań, obszerne korytarze, łatwy dostęp dla dzieci i rodziców stworzyły nowe możliwości pracy (terapia grupowa).

Decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach oraz w porozumieniu z Zarządem Miasta Olkusza 01.09.1993 roku powołano przy naszej poradni Świetlicę dla Dzieci Zagrożonych Sieroctwem i Niedostosowaniem Społecznym. 02.11.1995 roku w miejsce Świetlicy utworzono Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Punkty Konsultacyjne Poradni w Sławkowie i Bukownie

Dyrektorka poradni wychodząc na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży z odległych terenów utworzyła w roku 1993 Punkt Konsultacyjny Poradni na terenie Sławkowa, a w roku 1995 na terenie Bukowna. Pracownicy poradni pełnili cykliczne dyżury w tych punktach, prowadzili badania diagnostyczne i terapię, oraz udzielali konsultacji nauczycielom i rodzicom.

A dniem 01.09.1993 roku, decyzją KO w Katowicach przekształcono Poradnię Wychowawczo-Zawodową na poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W latach dziewięćdziesiątych poradnia czynnie współuczestniczyła w tworzeniu oddziałów integracyjnych przedszkolnych (w Przedszkolu nr 9) i szkolnych (w Szkole Podstawowej nr 2) na terenie miasta Olkusza. Liczba pracowników zwiększyła się do 14 osób.

W roku 1996 dyrektorką poradni została mgr Krystyna Ziarnik. Z pomocą uczniów Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Nr 4 w olkuszu dokonano niewielkim nakładem finansowym zmiany wystroju poradni. Stare meble zostały przez praktykantów pomalowane, w niektórych pomieszczeniach wymieniono okna i … trzeba się było przeprowadzić kolejny – piaty raz.

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Legionów Polskich 3

Tym razem poradnia umiejscowiona została w budynku dawnej bursy szkolnej Technikum Budowlanego w Olkuszu, gdzie ma swoją siedzibę do dnia dzisiejsze. Przystosowanie obecnej bazy lokalowej do potrzeb placówki jest niewystarczające (zbyt mała liczba pokoi do badań, brak pomieszczeń umożliwiających prowadzenie terapii grupowej, brak poczekalni dla rodziców, trudna do osiągnięcia cisza niezbędna podczas specjalistycznych badań). Z każdym rokiem polepsza się jednak stan wyposażenia poradni. Sukcesywnie wymieniane są meble biurowe. Stale powiększa się liczba metod i narzędzi badawczych. W roku 2005 dzięki funduszom unijnym poradnia otrzymała komputery, dzięki którym podniósł się standard pracy.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

W 2007 roku w Poradni rozpoczął swoją działalność WWR obejmujący opieką dzieci z niepełnosprawnością (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole). W czerwcu 2007 roku otwarto na terenie Poradni SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA „SNOZELEN” utworzoną przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu.