Uczeń z dysleksją w szkole

Halina Gromek
pedagog, specjalista ds. terapii psychopedagogicznej

Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Olkuszu

 

 

Uczeń z dysleksją w szkole

O dysleksji rozwojowej mówimy wówczas, gdy:

– trudności dziecka mają wąski zakres tj.dotyczą czytania i pisania;

– uczeń osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce z większości przedmiotów;

– dziecko cechuje dobra motywacja do nauki i ćwiczeń;

– środowisko rodzinne stymuluje rozwój poznawczy dziecka;

– opóźnienie w zakresie czytania i pisania musi mieć charakter istotny.

– trudności dziecka nie są wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu

(np. niedosłuchu, niedowidzenia) lub poważnych schorzeń neurologicznych;

uczeń prezentuje przeciętny, a najlepiej ponadprzeciętny poziom sprawności intelektualnej

– dziecko poddane jest systematycznemu nauczaniu szkolnemu wg. obowiązującego programu

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci są zazwyczaj rozpoznawane dopiero po rozpoczęciu

nauki w szkole. Pewność w tym względzie nabywa się po wstępnym okresie nauczania, gdy trudności te okazują się uporczywe i nie znikają pod wpływem zwykłych zabiegów pedagoga, nauczycieli i dodatkowej pomocy w nauce.

         Symptomy dysleksji rozwojowej można zaobserwować w nabywaniu umiejętności szkolnych; czytaniu i pisaniu.

1.Czytanie

Nasilone trudności w nauce czytania, pojawiające się w jednej z form:

– mało błędów, lecz wolne tempo czytania, prymitywna technika (głoskowanie lub sylabizowanie z wtórną syntezą słowa),

słabe rozumienie tekstu;

– bardzo szybkie tempo czytania, lecz z wieloma błędami, domyślanie się treści na podstawie kontekstu, często

niewłaściwe i słabe rozumienie przeczytanego tekstu; albo występowanie pojedynczych objawów:

– niewłaściwe tempo czytania;

– nieodpowiednia do poziomu edukacji technika czytania;

2.Pisanie

a)Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związanej z opóźnieniem rozwoju funkcji wzrokowych

(spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej), przejawiające się jako:

– popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów ze wzoru;

– trudności z zapamiętaniem alfabetu;

– trudności z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter lub liter o skomplikowanej strukturze (np. F, H, Ł, G)

– mylenie liter podobnych pod względem kształtu (np. l-t-ł, m-n, u-y, o-a-e, a-ą, e-ę);

– mylenie liter indentycznych, lecz inaczej położoych w przestrzeni (np. p-b-d-g, m-w, n-u).

b)Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związanej z opóźnieniem rozwoju funkcji słuchowo-językowych

(przede wszystkim aspekt fonologiczny funkcji językowych, czyli spostrzegania słuchowego dźwięków mowy,

a także uwaga i pamięć fonologiczna):

– nasilone trudności w pisaniu ze słuchu (dyktanda);

– mylenie liter odpowiadających głoskom podobnych pod względem słuchowo-artykulacyjnym (np. głoski z-s, w-f, k-g);

– trudności z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i-j;

– trudności z zapisywaniem głosek nosowych: ą-om, ę-en;

– częste opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab;

– pisanie wyrazów bezsensownych.

c)Trudności z opanowaniem poziomu graficznego pisma związane z opóźnieniem rozwoju ruchowego i koorydynacji

wzrokowo-ruchowej, przejawiąjące się jako:

– nieprawidłowe trzymanie narzędzia graficznego (ołówka, pióra);

– nadmierne ściskanie pióra podczas pisania oraz nieprawidłowy (nadmierny lub zbyt słaby) nacisk pióra na papier;

– wolne tempo pisania, szybkie męczenie się reki;

– niekształtne litery;

– nieprzestrzeganie liniatury;

– nieprawidłowe łaczenie liter;

– mało czytelne pismo.

W pracy z dzieckiem dyslektycznym w procesie lekcyjnym nauczyciel może skorzystać z poniższych wskazówek:

 

1)Należy dotosować wymagania w zakresie czytanie i pisania do faktycznych możliwości dziecka:

– przy czytaniu nie zwracać przesadnej uwagi na dykcję i interpunkcję;

– unikać sprawdzania umiejętności pisania i czytania przy całej klasie;

– w przypadku pisania ze słuchu dobierać tekst o mniejszym stopniu trudności, stosować wolne tempo dyktowania,

wydłużać czas na prace pisemne;

– przeprowadzać z dzieckiem analizę i syntezę trudniejszych słów;

– nie zwracać uwagi na tempo pisania, poziom graficzny pisma;

– dążyć do wyćwiczenia uiejętności przekazywania swoich myśli w formie pisemnej.

 

2)Należy indywidualizować metody i formy pracy:

– wykorzystywać uczenie polisensoryczne angażujące wiele zmysłów:słuch, wzrok, dotyk, ruch, itp.

– stosować niekonwencjonalne metody wykorzystujące m.in. właściwości mechanoreceptorów skórnych,

których największa gęstość znajduje się w opuszkach palców. Przykłady ćwiczeń:

  • Pisanie palcem po tacy, której powierzchnia pokryta jest warstwą kaszy lub mokrego piasku;
  • Pisanie palcem po ławce;
  • Obwodzenie palcem napisu na powierzchni perforowanej;
  • Układanie wyrazu z liter przestrzennych (drewnianych,plastikowych, z papieru) i obwodzenie palcem

po wykonanym napisie;

  • Pisanie metodą kalkowania;
  • Wyklejanie napisu plasteliną i obwodzenie po nim palcem.

– wykorzystywać kolory w zapamiętywaniu wyrazów np.

  • Pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym sylab;
  • Łączenie liter wykropkowanego na kolorowo wyrazu.

 

LITERATURA:

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu .     Warszawa 1989, WSiP.

Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci.     Warszawa 1989, WSiP

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole     Gdynia 2004, OPERON

Czajkowska I.,Herda K.,Zajęcia korekyjno-kompensacyjne w szkole.   Warszawa 1965, PWN

Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.   Warszawa 1994, WSiP

Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci dyslektycznych.   Toruń 1984

Saduś Z., Zeszyty do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.Opole 1994, Wyd.Oświatowe   „Promyk”

Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.   Warszawa 1976, WSiP

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu.   Warszawa 1996, WSiP

 

 

STRONY I SERWISY POŚWIĘCONE TERAPII PEDAGOGICZNEJ

http://www.reedukacja.prv.pl

http://www.republika/terapiapedagogiczna.pl

http://www.odn-plock.edu.pl/prv/logopeda.pl