Schorzenia kwalifikujące do programu

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:

– psycholodzy

– logopedzi, neurologopedzi.

– pedagodzy, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

 

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą zostać dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością. Poniżej podane zostały jednostki chorobowe (wg ICD-10), które są jednym ze wskazań do udzielania tej formy pomocy. Jeśli dziecko choruję na którąś z poniższych chorób prosimy o kontakt z poradnią, gdzie zostaną Państwo poinformowani o procedurze, jaka obowiązuje podczas starania się objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Informacje o procedurze wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się także na tej stronie internetowej w dziale : orzecznictwo.

 

 1. NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
 • stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami
  ciąży – P00
 • stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –P03
  • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie
  ciała – P07

URAZ PORODOWY

 • rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
 • inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
 • uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
 • inne urazy porodowe – P15

 

ZABURZENIA ODDECHOWE I SERCOWO-NACZYNIOWE SWOISTE DLA OKRESU
OKOŁOPORODOWEGO

 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
 • zaburzenia oddychania noworodka – P22
 • zamartwica urodzeniowa – P21

 

ZABURZENIE KRWOTOCZNE I HEMATOLOGICZNE U PŁODU I NOWORODKA

 • śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka –P52
 • inne krwotoki u noworodka – P54

 

INNE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

 • drgawki noworodka – P90
 • inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
 • zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94

 

 1. WRODZONE WADY ROZWOJOWE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE:
 • przepuklina mózgowa – Q01
 • małogłowie – Q02
 • wodogłowie wrodzone – Q03
 • rozszczep kręgosłupa – Q05
 • inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07

 

WRODZONE WADY ROZWOJOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWOSZKIELETOWEGO:

 • rozszczep wargi i podniebienia – Q37
 • wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i
  klatki piersiowej – Q67
 • palce dodatkowe – Q69
 • zrost palców – Q70
 • zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73

 

INNE WADY ROZWOJOWE

 • inne określone zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów – Q87
 • inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej – Q89

 

ABERRACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ

 • zespół Downa – Q90
 • zespół Edwardsa i zespół Patana – Q91
 • zespół Turnera – Q96
 • inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
 • monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
 • inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99

 

 1. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09

 

UKŁADOWE ZANIKI PIERWOTNE ZAJMUJĄCE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

 • zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G1

 

ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH

 • dystonia – G24
 • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach
  sklasyfikowanych gdzie indziej – G26

 

ZABURZENIA OKRESOWE I NAPADOWE

 • padaczka – G40,
 • stan padaczkowy – G41

 

CHOROBY POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH I MIĘŚNI

 • miastenia ciężka nerkomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe – G70
 • pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71

 

PORAŻENIA MÓZGOWE I INNE ZESPOŁY PORAŻENNE

 • dziecięce porażenie mózgowe – G80
 • porażenie połowicze – G81
 • porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
 • inne zespoły porażenne – G83

 

INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

 • wodogłowie – G91
 • encefalopatia toxyczna – G92
 • inne zaburzenia mózgu – G93
 • inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98

 

 1. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA
 • upośledzenie umysłowe lekkie – F70
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
 • upośledzenie umysłowe głębokie – F72
 • upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – F80
 • zaburzenia artykulacji (dyslalie) – F80.0
 • zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
 • zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, atazja, głuchota słów – F80.2
 • zaburzenia mowy BNO – F80.9
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
 • autyzm dziecięcy – F84.0
 • autyzm atypowy – F84.1
 • zespół Retta – F84.2
 • zaburzenia zachowania – F91
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
 • lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
 • mutyzm wybiórczy – F94.0
 • tiki – F95
 • zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) – F95.2
 • stereotypie ruchowe – F98.4
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62

 

 1. CHOROBY OKA – UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA
 • upośledzenie widzenia – H53
 • zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
 • ślepota i upośledzenie wzroku – H54
 • ślepota obuoczna – H54.0
 • upośledzenie wzroku – H54.2
 • nieokreślona utrata wzroku – H54.7

 

 1. CHOROBY UCHA – INNE CHOROBY UCHA
 • głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
 • głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
 • głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
 • głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
 • głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
 • inna głuchota – H91
 • ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
 • inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2