Drodzy Nauczyciele!

 

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. poz. 199 z 2013)

Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji przez te instytucje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Zadania pracowników działu d/s dzieci i młodzieży w starszym wieku szkolnym obejmują:

 

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 • wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy,

 

 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży, a w razie potrzeb także ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

 1. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:
 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc ta jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Zadania te polegają w szczególności na:
 2. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 3. współpracy ze szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 4. współpracy ze szkołą w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 5. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 6. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień lub innych problemów dzieci i młodzieży,
 7. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 8. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce,

 

Zadania te są realizowane w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

 

 1. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie:
 2. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 3. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
 4. realizacji podstaw programowych,
 5. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 6. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 7. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
 8. innych potrzeb wskazanych przez szkołę lub placówkę.

 

Wspomaganie szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

Poradnia realizuje w/w zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

Regularnie od wielu lat prowadzimy na terenie szkół warsztaty dla grup klasowych:

 

– zajęcia integracyjno – adaptacyjne

– z doradztwa zawodowego

– dotyczące radzenia sobie ze stresem

– treningi umiejętności społecznych

– dotyczące efektywnego uczenia się

– zajęcia z zakresu współczesnej profilaktyki i inne.

 

Obejmujemy swoją opieką placówki oświatowe znajdujące się w Powiecie Olkuskim. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Staramy się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw wszystkich korzystających z naszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi Uczniu!

 

Jesteśmy zespołem specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych gotowych do udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci i młodzieży. Pragniemy towarzyszyć Ci w pokonywaniu trudności, które przeżywasz w szkole i w domu. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby, chętni do niesienia pomocy, dyskretni.

 

Do Poradni zapraszamy Cię jeżeli:

 

– masz trudności z czytaniem i pisaniem, problemy ze zrozumieniem matematyki, ogólne trudności z nauką, problemy z koncentracją uwagi, pamięcią;

 

– nie masz motywacji do nauki, nie wierzysz w swoje możliwości, czujesz się niekompetentny, unikasz chodzenia do szkoły;

 

– jesteś bardzo zestresowany w szkole; nie potrafisz sobie poradzić ze stresem przed sprawdzianami i egzaminami;

 

– jesteś szczególnie uzdolniony;

 

– właśnie kończysz gimnazjum / szkołę ponadgimnazjalną i nie wiesz jak zaplanować swoją dalszą drogę kształcenia, jaki zawód wybrać;

 

– przeżywasz trudną sytuację: separację, rozwód rodziców, żałobę, wypadek, poczucie straty itp.;

 

– jesteś nieśmiały, niepewny siebie, masz problemy z podejmowaniem decyzji, doświadczasz lęku i niepokoju, trudno Ci się zaadaptować do nowych sytuacji, izolujesz się;

 

– często jesteś smutny, zniechęcony i przygnębiony, jesteś ciągle zmęczony, przeżywasz uczucie pustki i nudy;

 

– masz trudności w relacjach z rówieśnikami, z dorosłymi, czujesz się nieprzystosowany, gorszy od innych, osamotniony;

 

– często doświadczasz różnych dolegliwości: bólów głowy, brzucha, nudności, itp., które nie znajdują medycznego wyjaśnienia.

 

A także, jeśli przeżywasz inne trudności, o których chciałbyś porozmawiać. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. Uczniowie pełnoletni mogą korzystać z naszych usług bez udziału rodziców (prawnych opiekunów).

 

Zapraszamy również na prowadzone przez nas zajęcia warsztatowe w klasie, na terenie szkoły

 1. in.:
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 • doradztwo zawodowe
 • trening umiejętności społecznych
 • sposoby radzenia sobie ze stresem
 • efektywne uczenie się
 • zajęcia z zakresu współczesnej profilaktyki

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że nasza Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pragniemy wspomagać rodziców w roli związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest nieodpłatne. Swoją działalność realizujemy w szczególności przez diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, działalność profilaktyczną, a także poradnictwo i konsultacje. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Współpracujemy z lekarzami, a w razie potrzeby również z innymi specjalistami.

 

Do Poradni zapraszamy jeżeli Wasze dziecko:

 

– przejawia trudności w czytaniu i pisaniu, ma problemy ze zrozumieniem matematyki, wykazuje ogólne trudności z nauką, nie potrafi się skoncentrować, ma problemy z pamięcią;

 

– nie ma motywacji do nauki, wagaruje lub z innych powodów często opuszcza zajęcia szkolne;

 

– jest szczególnie uzdolnione;

 

– zaczęło zachowywać się w inny, niepokojący Was sposób (może sięgać po środki psychoaktywne, mieć problemy z odżywianiem itp.);

 

– właśnie kończy gimnazjum / szkołę ponadgimnazjalną i nie wie jak zaplanować swoją dalszą drogę kształcenia, jaki zawód wybrać w przyszłości;

 

– przeżywa trudną sytuację: separację, rozwód rodziców, żałobę, wypadek, poczucie straty;

 

– jest nieśmiałe, niepewne siebie, ma problemy z podejmowaniem decyzji, doświadcza lęku i niepokoju, przejawia trudności w adaptacji do nowych sytuacji, izoluje się;

 

– często jest smutne, zniechęcone, ma obniżony nastrój, jest ciągle zmęczone, przeżywa uczucie pustki i nudy;

 

– przejawia trudności w relacjach z rówieśnikami, z dorosłymi, czuje się nieprzystosowane, gorsze od innych;

 

– zachowuje się agresywnie, jest zbuntowane, nadpobudliwe, nie potraficie z nim nawiązać satysfakcjonującego kontaktu;

 

– często doświadcza różnych dolegliwości: bólów głowy, brzucha, nudności, itp., które nie znajdują medycznego wyjaśnienia.

 

A także, jeśli przeżywacie inne trudności związane z wychowaniem i kształceniem swoich dzieci, o których chcielibyście porozmawiać.