Grupa Wsparcia dla Logopedów działająca przy Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu zaprasza na szkolenie:

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami

Adresaci szkolenia: Nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) z dziećmi niemówiącymi lub mającymi duże problemy z komunikacją słowną (dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dziećmi
z mózgowym porażeniem dziecięcym, dziećmi z afazją, z niedosłuchem oraz dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie).

Cel szkolenia: Wprowadzenie uczestników w tematykę AAC;  prezentacja wybranych metod
i strategii stosowanych w terapii

Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu

Termin: 14.05.2018 r.

Czas trwania : 13.00-16.00

Program szkolenia:

  1. Co to jest AAC?
  2. Ocena umiejętności komunikacyjnych dziecka (diagnoza i planowanie terapii)
  3. Klasyfikacja symboli używanych do komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  4. Omówienie wybranych systemów stosowanych w pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji
  5. Prezentacja programów i pomocy stosowanych w terapii
  6. Rola rodzica w procesie terapeutycznym

 

Prowadząca szkolenie: Anna Szotek – neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, pracownik działu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka PPP w Olkuszu; uczestnik wielu szkoleń dotyczących AAC

Osoby zainteresowane  prosimy o zapisy  w sekretariacie  poradni  pod numerem telefonu: 32  647 08 30 (do dnia 30 kwietnia  2018r.) Liczba miejsc ograniczona – 25 osób