Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu w okresie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu

w okresie epidemii COVID-19

1. Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie. Pracownik umawia telefonicznie dziecko na wizytę diagnostyczną lub terapię, podczas rozmowy zbiera informacje na temat:

– stanu zdrowia dziecka,

– czy ktoś z najbliższej rodziny przebywa w kwarantannie,

– czy dziecko i rodzic miało kontakt z osobą zarażona Covid-19.

3. Pierwszeństwo do diagnozy mają dzieci, oczekujące na wydanie orzeczenia, opinie WWRD, oraz opinie w sprawie odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego.

 1. Na wizytę w Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem bez osób towarzyszących.

Przy wejściu do poradni każdy pracownik, rodzic i dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce.

 1. W Poradni obsługuje się tylko osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (dziecko, rodzic).

Przed bezpośrednią wizytą w poradni następuje pomiar temperatury ciała przez pracownika. Temperatura mniej niż 36,9 stopniu Celsjusza kwalifikuje dziecko i rodzica do przyjęcia w poradni.

Rodzic wypełnia oświadczenie dotyczące Covid-19 na korytarzu PPP i oddaje je pracownikowi pedagogicznemu, u którego ustalona jest wizyta.

W efekcie dodatniego wywiadu epidemiologicznego (ankiety) lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) zasadna jest odmowa wykonania diagnozy i ustalenia innego terminu badania.

 1. Badania prowadzi się przy zastosowaniu środków ochrony osobistej. Badający posiadają w gabinecie w maseczki i mają dostęp do środków niezbędnych do dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
 1. Każdy kontakt osoby z zewnątrz powinien odbywać się z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m (dotyczy to także badania i terapii).
 1. Rodzic/opiekun obowiązkowo przebywa w Poradni w maseczce oraz ewentualnie w jednorazowych rękawiczkach – o czym informowany jest telefonicznie. Dziecko w wieku powyżej 4 roku życia przebywa w Poradni posiadając osłonę nosa i ust zakupioną we własnym zakresie.
 2. Do Poradni zgłaszają się klienci o wyznaczonej godzinie.
 1. Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego w bezpośrednim kontakcie z klientem przychodzą do pracy zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem z uwzględnieniem czynności w zakresie dezynfekcji pomieszczeń.
 1. Ustala się średni czas na przeprowadzenie diagnoz (2-3 godzin) w bezpośrednim kontakcie oraz czynności dezynfekcyjne, w tym także wietrzenie pomieszczeń.

12. Na jedną osobę w pomieszczeniu przypada co najmniej 4m2. Po każdym użyciu dezynfekuje się przedmioty, których dotykało dziecko.

13. Testy wielokrotnego użytku w danym dniu wykorzystuje się jednorazowo.

 1. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID -19.
 1. Realizując czynności zawodowe związane z bezpośrednim kontaktem z klientem pracownik pedagogiczny ma obowiązek do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę (zgodnie z zaleceniami MZ, GIS, MEN) w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sobie jak i klientowi.
 1. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia uwzględniając przy tym potencjalne ryzyko zakażenia.
 1. Praca pracownika pedagogicznego zorganizowana jest w taki sposób, aby unikać zbędnego przemieszczania się w obrębie budynku, w którym wykonuje on swoje czynności.
 1. Pracownik pedagogiczny powinien stosować przyporządkowanie do miejsca pracy diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z harmonogramu diagnoz. W wyniku tego ograniczy potencjalne ryzyko epidemiologiczne związane z przemieszczaniem się klientów w budynku.
 1. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata mogą odbywać się z wykorzystaniem wyłącznie takich pomocy dydaktycznych, które można po użyciu zdezynfekować.
 1. Dzieci przychodzą na badanie ze swoimi przyborami do pisania (obowiązkowo). Oprócz tego w czasie pobytu w Poradni dzieci nie korzystają ze swoich zabawek i innych przedmiotów.
 1. W czasie diagnozy dziecko pozostaje w gabinecie z pracownikiem pedagogicznym. Rodzic w międzyczasie oczekuje na swoje dziecko w wyznaczonym miejscu.

Udział rodzica/opiekuna w diagnozie możliwy jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Należy pamiętać, że w tym przypadku rodzic/opiekun znajduje się w odległości co najmniej 1,5m od specjalisty, dodatkowo stosując środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

 1. Diagnozę dzieci wymagających obecności rodzica prowadzi się w gabinecie o metrażu zapewniającym możliwość zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy diagnostą oraz rodzicem i dzieckiem.
 1. Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny przekazuje dziecko rodzicowi. Ustala także termin z rodzicem na rozmowę indywidualną.
 1. Pracownik pedagogiczny podczas diagnozy ma obowiązek pracować w środkach ochrony osobistej. Po zakończeniu diagnozy wyrzuca rękawiczki/ fartuch do wyznaczonego pojemnika. Dodatkowo myje i dezynfekuje ręce i dotykane powierzchnie oraz wywietrzy gabinet.
 2. W przypadku, gdy pracownik zgłasza pogorszenie się stanu zdrowia w czasie dnia pracy niezwłocznie powiadamia przełożonego. Pracownik kontaktuje się z lekarzem POZ. Po uzyskaniu teleporady- lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Następnie pracownik PPP zobowiązany jest przekazać informację dotyczącą zaleceń lekarza POZ przełożonemu.

Pomieszczenia w których przebywał pracownik są wietrzone, a wszystkie powierzchnie dotykowe dodatkowo dezynfekowane.

Niniejsza procedura została skonsultowana z PSSE W Olkuszu w dniu 07.05.2020r.