Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu w okresie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu

w okresie epidemii COVID-19

 

 

1. Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.

 

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie. Pracownik umawia telefonicznie dziecko na wizytę diagnostyczną lub terapię, podczas rozmowy zbiera informacje na temat:

– stanu zdrowia dziecka,

– czy ktoś z najbliższej rodziny przebywa w kwarantannie,

– czy dziecko i rodzic miało kontakt z osobą zarażona Covid-19.

 

3. Pierwszeństwo do diagnozy mają dzieci, oczekujące na wydanie orzeczenia, opinie WWRD, oraz opinie w sprawie odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego.

 

 1. Na wizytę w Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem bez osób towarzyszących.

Przy wejściu do poradni każdy pracownik, rodzic i dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce.

 

 1. W Poradni obsługiwane są tylko osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (dziecko, rodzic).

Przed bezpośrednią wizytą w poradni następuje pomiar temperatury ciała przez pracownika – temperatura mniej niż 36,9 stopniu Celsjusza kwalifikuje dziecko i rodzica do przyjęcia w poradni.

Rodzic wypełnia oświadczenie dotyczące Covid-19 na korytarzu PPP i oddaje je pracownikowi pedagogicznemu, u którego ustalona jest wizyta.

W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego (Ankiety) lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) zasadna jest odmowa wykonania diagnozy i ustalenia innego terminu badania.

 

 1. Badania są prowadzone przy zastosowaniu środków ochrony osobistej – badający wyposażeni są w gabinecie w maseczki i mają dostęp do środków niezbędnych do dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.

 

 1. Każdy kontakt osoby z zewnątrz powinien odbywać się z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m (dotyczy to także badania i terapii).

 

 1. Rodzic/opiekun obowiązkowo przebywa w Poradni w maseczce oraz ewentualnie w jednorazowych rękawiczkach – o czym informowany jest telefonicznie. Dziecko w wieku powyżej 4 roku życia przebywa w Poradni posiadając osłonę nosa i ust zakupioną we własnym zakresie.
 2. Do Poradni zgłaszają się klienci o wyznaczonej godzinie.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego w bezpośrednim kontakcie z klientem przychodzą do pracy zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem uwzględniającym czynności w zakresie dezynfekcji pomieszczeń.

 

 1. Ustala się średni czas na przeprowadzenie diagnoz (2-3 godzin) w bezpośrednim kontakcie oraz czynności dezynfekcyjne w tym wietrzenie pomieszczeń.

 

12. Na jedną osobę w pomieszczeniu przypada co najmniej 4m2,, po każdym użyciu  przedmioty, których dotykało dziecko są dezynfekowane.

 

13. Testy wielokrotnego użytku w danym dniu wykorzystywane są jednorazowo.

 

 1. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID -19.

 

 1. Pracownik pedagogiczny realizując czynności zawodowe związane z bezpośrednim kontaktem z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę (zgodnie z zaleceniami MZ, GIS, MEN) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak
  i klientowi.

 

 1. Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.

 

 1. Praca pracownika pedagogicznego musi być zorganizowana w taki sposób, by unikać zbędnego przemieszczania się w obrębie budynku, w którym wykonuje on swoje czynności.

 

 1. Pracownik pedagogiczny powinien stosować przyporządkowanie do miejsca pracy diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z harmonogramu diagnoz celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z przemieszczaniem klientów w budynku.

 

 1. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata mogą być realizowane z wykorzystaniem tylko
  i wyłącznie takich pomocy dydaktycznych, które mogą po użyciu zostaćzdezynfekowane.

 

 1. Dzieci przychodzą na badanie ze swoimi przyborami do pisania(obowiązkowo).

W czasie pobytu w Poradni dzieci nie korzystają ze swoich zabawek i innych przedmiotów.

 

 1. W czasie diagnozy dziecko pozostaje w gabinecie z pracownikiem pedagogicznym. Rodzic oczekuje na swoje dziecko w wyznaczonym miejscu.

Udział rodzica/opiekuna w diagnozie możliwy jest tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem: Rodzic/opiekun znajduje się w odległości co najmniej 1,5m od  specjalisty i stosuje środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 

 1. Diagnoza dzieci, wymagających obecności rodzica prowadzona jest w gabinecie o metrażu zapewniającym możliwość zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy diagnostą oraz rodzicem i dzieckiem.

 

 1. Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny przekazuje dziecko rodzicowi i ustala termin z rodzicem na rozmowę indywidualną.

 

 1. Pracownik pedagogiczny podczas diagnozy zobowiązany jest do pracy w środkach ochrony osobistej, a po jej zakończeniu zobowiązany jest do wyrzucenia rękawiczek/ fartucha do wyznaczonego pojemnika, umycia i dezynfekcji rąk i dotykanych powierzchni oraz wywietrzenia gabinetu.
 2. W przypadku, gdy pracownik zgłasza pogorszenie się stanu zdrowia w czasie dnia pracy niezwłocznie powiadamia przełożonego. Pracownik kontaktuje się z lekarzem POZ. Po uzyskaniu teleporady- lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Pracownik PPP zobowiązany jest przekazać informację dotyczącą zaleceń lekarza POZ przełożonemu.

Pomieszczenia w których przebywał pracownik są wietrzone, a wszystkie powierzchnie dotykowe dezynfekowane.

 

 

Niniejsza procedura została skonsultowana z PSSE W Olkuszu w dniu 07.05.2020r.