Zapytanie ofertowe

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OLKUSZU

Zapytanie ofertowe dotyczące: remontu pomieszczeń Filii Poradni PP w Wolbromiu

 1. Dane zamawiającego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu

 1. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

NIP 637-10-62-435 REGON 000730448

tel. 32 647 08 30

e-mail: pppolkusz@op.pl

 

II Informacje ogólne:

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Zaleca się aby oferenci  dokonali oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

W niniejszym zamówieniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty na okres 3 lat.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  remont pomieszczeń Filii Poradni PP w Olkuszu z siedzibą
w Wolbromiu

 

 

Pomieszczenie I – Świetlica

 1. Zabudowa otworu drzwiowego płytą g-k i wygłuszeniem wełną mineralną  oraz wykończenie farbą tablicową czarną  ~ 3,0 m2
 2. Zerwanie boazerii drewnianej ze ścian wraz z utylizacją materiałów ~ 47 m2
 3. Skucie postumentu betonowego  z utylizacją gruzu i uzupełnieniem posadzki 1 szt.
 4. Wymiana drzwi do świetlicy na drzwi aluminiowe pełne z poszerzeniem  otworu
  1 kpl.
 5. Zeskrobanie starej farby, gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych
  w pomieszczeniu  ~122 m2
 6. Malowanie ścian i sufitów farbą tikkurila lub wykonaniem lamperii  ~  122 m2
 7. Wymiana lamp oświetleniowych na rastry z niezbędną przeróbką instalacji elektrycznej 6 szt.
 8. Ułożenie podłóg panelowych klasy C5 z przygotowaniem podłoża  ~ 47 m2
 9. Olistwowanie podłóg ~30 m

 

 

Pomieszczenie II – Pokój kierownika

 1. Zeskrobanie starej farby, gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych  na sufitach
  ~11 m2
 2. Malowanie ścian i sufitów farbą tikkurila z przygotowaniem powierzchni
  ~47 m2
 3. Demontaż starych u ułożenie nowych listew przypodłogowych
  ~14 m

Pomieszczenie III – Pokój psychologa

 1. Malowanie ścian i sufitów farbą tikkurila z przygotowaniem powierzchni  ~55 m2
 2. Ułożenie podłóg panelowych klasy C5 z przygotowaniem podłoża  ~14 m2
 3. Ułożenie listew przypodłogowych  ~15  m
 4. Ułożenie listew maskujących przy oknach ~ 3,0 m

Pomieszczenie IV – Korytarz

 1. Wykonanie gładzi gipsowych na lamperii ~ 50  m2
 2. Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni
  i zabezpieczeniem podłóg ~ 111  m2

 

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Do 19.12.2018 r.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową – załącznik do oferty

Oświadczenie wykonawcy

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę można złożyć e-mailem, pppolkusz@op.pl, osobiście w sekretariacie placówki
w godz.8.00 – 16.00 lub listownie na adres placówki (liczy się data wpływu do sekretariatu) do dnia 22.10.2018 r.

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem.

Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie,
w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez Wykonawcę

Oferta winna być zszyta lub spięta.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą by przez niego parafowane.

Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania.

Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane na Zamawiającego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu

 1. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

Na opakowaniu powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę, w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie.
 2. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów prawa polskiego.
 4. Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego –
  z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

– uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Kryteria, którymi będzie kierował się Zamawiający przy składaniu ofert oraz sposób oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  najkorzystniejszą ceną.

 

Załączniki

Formularz Oferty

Oświadczenie wykonawcy